بازید از شرکت آموت فولاد پارسیان

بازید از شرکت آموت فولاد پارسیان

بازید از شرکت آموت فولاد پارسیان

بازید از شرکت آموت فولاد پارسیان و جلسه با ریئس و معاون بانک تجارت از شرکت و برسی تولید سازه های فلزی