انواع سازه های فلزی و فولادی سنگین

انواع سازه های فلزی و فولادی سنگین

انواع سازه های فلزی و فولادی سنگین

انواع سازه های فلزی و فولادی سنگین به شرح زیر است سازه های قاب بندی شده: این نوع سازه ها از تیرها و ستون هایی تشکیل شده اند که به صورت شبکه ای به هم متصل شده اند. این سازه ها از استحکام و مقاومت بالایی برخوردار هستند و برای ساخت ساختمان های بلند، پل ها و سایر سازه های بزرگ کاربرد دارند. تصویر سازه های قاب بندی شدهدر پنجره جدیدی باز می‌شود سازه های قاب بندی شده سازه های پوسته ای: این نوع سازه ها از ورقه های فلزی نازک تشکیل شده اند که به صورت منحنی به هم متصل شده اند. این سازه ها از سبکی وزن و شکل پذیری بالایی برخوردار هستند و برای ساخت مخازن، سیلوهای ذخیره سازی و سایر سازه های بزرگ کاربرد دارند. تصویر سازه های پوسته ایدر پنجره جدیدی باز می‌شود سازه های پوسته ای سازه های خرپایی: این نوع سازه ها از اعضای خرپایی تشکیل شده اند که به صورت شبکه ای به هم متصل شده اند. این سازه ها از استحکام و مقاومت بالایی برخوردار هستند و برای ساخت پل ها، برج ها و سایر سازه های بزرگ کاربرد دارند. تصویر سازه های خرپاییدر پنجره جدیدی باز می‌شود سازه های خرپایی سازه های معلق: این نوع سازه ها از کابل های فولادی تشکیل شده اند که بارهای وارده را به یک نقطه مرکزی منتقل می کنند. این سازه ها از استحکام و مقاومت بالایی برخوردار هستند و برای ساخت پل های معلق، برج ها و سایر سازه های بزرگ کاربرد دارند. تصویر سازه های معلقدر پنجره جدیدی باز می‌شود سازه های معلق سازه های ترکیبی: این نوع سازه ها از ترکیب دو یا چند نوع سازه دیگر تشکیل شده اند. این سازه ها از ویژگی های هر دو نوع سازه را برخوردار هستند و برای ساخت سازه هایی با کاربردهای خاص کاربرد دارند.